انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

فیزیولوژی گلهای پیازی

نویسنده : اگوست دی هرتاق/ناصری محمد تقی

مترجم :

قیمت :

اکولوژی وتاکسونومی گونه های فوزاریوم

نویسنده : صارمی حسین/

مترجم :

قیمت :

افزایش عملکرد گیاهان زراعی

نویسنده : فاجریا/هاشمی دزفولی ابوالحسن

مترجم :

قیمت :

آنالیزهای رشد گیاهان زراعی کد103

نویسنده : هانت رودریک/کریمی مهدی

مترجم :

قیمت :

راهنمای مسایل ژنتیک

نویسنده : باقری/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

حبوبات تنگناها و راهبردها

نویسنده : باقری عبدالرضا/

مترجم :

قیمت :

بوم نظام های زراعی

نویسنده : کوچکی - عوض/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

زراعت واصلاح نخود

نویسنده : سکسینا/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

زراعت واصلاح عدس

نویسنده : هوتین/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

تشخیص بیماریهای گیاهی

نویسنده : روبرت استریت/جعفر پور بهروز

مترجم :

قیمت :

جنبه های فیزیولوژیکی زراعت دیم

نویسنده : گوپتا/سرمدنیا غلامحسین

مترجم :

قیمت :

رابطة آب وخاک در گیاهان زراعی کد88

نویسنده : تی یرآی دی/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

کشاورزی از دیدگاه اکولوژی

نویسنده : کارول آ. کارت رایت / کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

مبانی فیزیولوژیکی اصلاح نباتات کد143

نویسنده : اسلافر گوستاو/رحیمیان حمید

مترجم :

قیمت :

زراعت چغندر قند 142

نویسنده : کوک دا/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

مدلسازی در گیاهان زراعی کد86

نویسنده : یانسن/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

زراعت سویا

نویسنده : جفری نورمن/لطیفی ناصر

مترجم :

قیمت :

مدیریت پایدار خاک

نویسنده : لال/حق نیا غلامحسین

مترجم :

قیمت :

اسپرس یک گیاه علوفه ای مفید

نویسنده : کوچکی عوض/

مترجم :

قیمت :

فیزیولوژی بذر

نویسنده : بریانت جان/رحیمیان حمید

مترجم :

قیمت :