انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مدیریت علمی علفهای هرز

نویسنده : راشد محصل - محمد حسن/راشد محصل محمدحسن

مترجم :

قیمت :

اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی کد225

نویسنده : پیغامی ابراهیم/

مترجم :

قیمت :

رشد وتغذیه گیاهان زراعی

نویسنده : فاجریا/فتحی قدرت اله

مترجم :

قیمت :

علفکش ها وفیزیولوژی گیاهی

نویسنده : اندی کوب/فتحی قدرت ا...

مترجم :

قیمت :

مکانیسم های توارثی مقاومت

نویسنده : فلاحتی رستگار ماهرخ/

مترجم :

قیمت :

پیچک

نویسنده : راشد محصل محمدحسن/

مترجم :

قیمت :

اکولوژی وتاکسونومی گونه های فوزاریوم

نویسنده : صارمی حسین/

مترجم :

قیمت :

فیزیولوژی گلهای پیازی

نویسنده : اگوست دی هرتاق/ناصری محمد تقی

مترجم :

قیمت :

افزایش عملکرد گیاهان زراعی

نویسنده : فاجریا/هاشمی دزفولی ابوالحسن

مترجم :

قیمت :

راهنمای مسایل ژنتیک

نویسنده : باقری/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

حبوبات تنگناها و راهبردها

نویسنده : باقری عبدالرضا/

مترجم :

قیمت :

بوم نظام های زراعی

نویسنده : کوچکی - عوض/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

زراعت واصلاح نخود

نویسنده : سکسینا/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

زراعت واصلاح عدس

نویسنده : هوتین/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

آنالیزهای رشد گیاهان زراعی کد103

نویسنده : هانت رودریک/کریمی مهدی

مترجم :

قیمت :

تشخیص بیماریهای گیاهی

نویسنده : روبرت استریت/جعفر پور بهروز

مترجم :

قیمت :

جنبه های فیزیولوژیکی زراعت دیم

نویسنده : گوپتا/سرمدنیا غلامحسین

مترجم :

قیمت :

رابطة آب وخاک در گیاهان زراعی کد88

نویسنده : تی یرآی دی/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

کشاورزی از دیدگاه اکولوژی

نویسنده : کارول آ. کارت رایت / کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

مبانی فیزیولوژیکی اصلاح نباتات کد143

نویسنده : اسلافر گوستاو/رحیمیان حمید

مترجم :

قیمت :