انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

غلات

نویسنده : سیادت عطاالله

مترجم : -

قیمت :

اصول کاربردی پرورش مرکبات

نویسنده : قاسمی کامران

مترجم : -

قیمت :

مبانی فیزیولوژی گیاهی عملی

نویسنده : فرزامی سپهر مژگان

مترجم : -

قیمت :

اکوفیزیولوژی گیاهی

نویسنده : لارچر والتر

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

حبوبات

نویسنده : پارسا مهدی

مترجم : -

قیمت :

گیاهان علوفه ای کاشت تا برداشت

نویسنده : رضازاده حسام

مترجم : -

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی تکمه ای سفید

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

مبانی کشاورزی پایدارکد350

نویسنده : کامکار بهنام

مترجم : -

قیمت :

بیوتکنولوژی گیاهی

نویسنده : باقری عبدالرضا

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی گیاهان زراعی

نویسنده : فرانکلین پی گاردنر

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

کارایی تولید اکوسیستم های زراعی

نویسنده : آییه بند امیر

مترجم : -

قیمت :

درختان درختچه ها و پیچ های زینتی

نویسنده : مرتضوی سیدنجم الدین

مترجم : -

قیمت :

راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز زراعی و باغی

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

کشت بدون خاک توت فرنگی

نویسنده : مورگان لینت

مترجم : تهرانی فر علی

قیمت :

مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز

نویسنده : آپادیایا ماهش

مترجم : مین باشی مهدی

قیمت :

مبانی تربیت و هرس درختان میوه معتدله

نویسنده : راحمی مجید

مترجم : -

قیمت :

کنترل آفات و علف های هرز به وسیله دشمنان طبیعی

نویسنده : ون دریش روی

مترجم : کریمی جواد

قیمت :

کاربرد مواد معدنی در تغذیه گیاهان زراعی

نویسنده : فاجریا ان کا

مترجم : کامکار بهنام

قیمت :

اکولوژی علف های هرز و گیاهان مهاجم

نویسنده : رادو سویچ استفان

مترجم : زند اسکندر

قیمت :

رسیدن میوه و مدیریت اتیلن

نویسنده : آرپایا ماری لو

مترجم : سلیمانی اقدم مرتضی

قیمت :