انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

بوم شناسی بذر

نویسنده : تامپسون مایکل

مترجم : موسوی سید کریم

قیمت :

گیاه شناسی جلد 1

نویسنده : اچ ج آیسینگ

مترجم : جعفری آذرنوش

قیمت :

گیاه شناسی جلد 2

نویسنده : اچ ج آیسینگ

مترجم : جعفری آذرنوش

قیمت :

قارچ های دارویی

نویسنده : روان اسمیت

مترجم : عزیزی مجید

قیمت :

فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی تحمل تنش در گیاهان

نویسنده : ماداوارا

مترجم : فتوحی قزوینی رضا

قیمت :

آبیاری عمومی اصول و عملیات

نویسنده : انصاری حسین

مترجم : -

قیمت :

توصیف وتحلیل پوشش گیاهی

نویسنده : مارتین کنت

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

اصول قارچ شناسی

نویسنده : آلکسوپولوس - کنستانتین جان

مترجم : صارمی حسین

قیمت :

سیستماتیک گیاهی

نویسنده : جعفری آذرنوش

مترجم : -

قیمت :

تجدیدنظر در کاربردروش های آماری در تحقیقات کشاورزی

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی علفهای هرز کاربردهای مدیریتی

نویسنده : رادو سویچ استفان

مترجم : زند اسکندر

قیمت :

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی اصول وکاربرد

نویسنده : ارتکا/فتحی قدرت اله

مترجم :

قیمت :

بیماریهای مهم گیاهان دارویی

نویسنده : مهدیخانی مقدم عصمت

مترجم : -

قیمت :

راهنمای تولید نشا و نشای توپی

نویسنده : استایر راجر

مترجم : جوانمردی جمال

قیمت :

فرهنگ واژگان کشاورزی پایدارکد399

نویسنده : کامکار بهنام

مترجم : -

قیمت :

کشت بافت گیاهی کاربردی

نویسنده : باقری عبدالرضا

مترجم : -

قیمت :

درختان میوه معتدله در اقلیم های گرم

نویسنده : ارز آمنون

مترجم : راحمی مجید

قیمت :

راهنمای عملیات آماده سازی و فروش میوه ها وسبزی ها

نویسنده : کاملو لوپز

مترجم : صدرنیا حسن

قیمت :

مدیریت بیماری ها و آفات گندم

نویسنده : جعفرپور بهروز

مترجم : -

قیمت :

افزایش بذری درختان و درختچه ها

نویسنده : عشقی سعید

مترجم : صالحی لقمان

قیمت :