انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

درختان میوه معتدله در اقلیم های گرم

نویسنده : ارز آمنون

مترجم : راحمی مجید

قیمت :

افزایش بذری درختان و درختچه ها

نویسنده : عشقی سعید

مترجم : صالحی لقمان

قیمت :

مبانی ژنتیک قارچ ها

نویسنده : مور دیوید

مترجم : مستوفی زاده رضا

قیمت :

مبانی اکولوژی کشاورزی

نویسنده : کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

درمان طبیعی اصول علمی گیاه درمانی

نویسنده : رابرت تامسون

مترجم : راشد محصل محمدحسن

قیمت :

کشاورزی پایدار

نویسنده : آرتور ادوارد

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

اصول وعملیات دیمکاری

نویسنده : برنگل ک ج

مترجم : راشد محصل محمد حسن

قیمت :

زراعت حبوبات

نویسنده : کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ های خوراکی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

مروری بر رقابت علف های هرز و گیاهان زراعی

نویسنده : زیمدال رابرت

مترجم : مهدوی دامغانی عبدالمجید

قیمت :

مدل سازی ریاضی در گیاهان زراعی

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

مدل سازی گیاهان زراعی مطالعات موردی

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

تاریخ شفاهی ترویج کشاورزی در ایران

نویسنده : نوروزی عباس

مترجم : -

قیمت :

مبانی علمی و عملی تولید نشای سبزی

نویسنده : جوانمردی جمال

مترجم : -

قیمت :

اصلاح و توسعه مرتع

نویسنده : جنگجو محمد

مترجم : -

قیمت :

اصول بوم شناسی کشاورزی

نویسنده : پاورز لوراای

مترجم : کوچکی علیرضا

قیمت :

چمن

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی گیاهی ج1

نویسنده : لینکلن تایز/کافی محمد

مترجم :

قیمت :

راهنمای مدیریت علفهای هرز

نویسنده : نایلور رابرت

مترجم : زند اسکندر

قیمت :

تحلیل عملکرد چشم انداز شیوه های ارزیابی وپایش مراتع

نویسنده : تونگوی دیوید

مترجم : حشمتی غلامعلی

قیمت :