انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مدیریت بیماری ها و آفات گندم

نویسنده : جعفرپور بهروز

مترجم : -

قیمت :

تجدیدنظر در کاربردروش های آماری در تحقیقات کشاورزی

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی علفهای هرز کاربردهای مدیریتی

نویسنده : رادو سویچ استفان

مترجم : زند اسکندر

قیمت :

مبانی اکولوژی کشاورزی

نویسنده : کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

درمان طبیعی اصول علمی گیاه درمانی

نویسنده : رابرت تامسون

مترجم : راشد محصل محمدحسن

قیمت :

کشاورزی پایدار

نویسنده : آرتور ادوارد

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

اصول وعملیات دیمکاری

نویسنده : برنگل ک ج

مترجم : راشد محصل محمد حسن

قیمت :

زراعت حبوبات

نویسنده : کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ های خوراکی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

اصول بوم شناسی کشاورزی

نویسنده : پاورز لوراای

مترجم : کوچکی علیرضا

قیمت :

مبانی علمی و عملی تولید نشای سبزی

نویسنده : جوانمردی جمال

مترجم : -

قیمت :

اصلاح و توسعه مرتع

نویسنده : جنگجو محمد

مترجم : -

قیمت :

مدل سازی ریاضی در گیاهان زراعی

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

مدل سازی گیاهان زراعی مطالعات موردی

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

تاریخ شفاهی ترویج کشاورزی در ایران

نویسنده : نوروزی عباس

مترجم : -

قیمت :

مروری بر رقابت علف های هرز و گیاهان زراعی

نویسنده : زیمدال رابرت

مترجم : مهدوی دامغانی عبدالمجید

قیمت :

راهنمای مدیریت علفهای هرز

نویسنده : نایلور رابرت

مترجم : زند اسکندر

قیمت :

طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

مقدمه ای بر کاربردآماردرکشاورزی وعلوم زیستی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

بیماریهای مهم گیاهان زراعی

نویسنده : صدروی مهدی

مترجم : -

قیمت :