انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مقاومت گیاهان به حشرات

نویسنده : اسمیت سی ام

مترجم : نوری قنبلانی قدیر

قیمت :

کشت بافت گیاهی تکنیک ها و آزمایش ها

نویسنده : اسمیت - رابرتا/باقری - هدایت

مترجم :

قیمت :

بیماریهای گیاهی ناشی از گونه های فوزاریوم

نویسنده : صارمی - حسین/

مترجم :

قیمت :

اصول و عملیات دیمکاری

نویسنده :

مترجم :

قیمت :

زراعت واصلاح لوبیا

نویسنده : ون شونهوون/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

واژه نامه ژنتیک واصلاح نباتات

نویسنده : ارزانی احمد/

مترجم :

قیمت :

کاربرد نرم افزارSASدرتجزیه های آماری

نویسنده : سلطانی افشین/

مترجم :

قیمت :

مبارزه بیولوژیکی

نویسنده : وان دریش/موسوی سیدمحمدرضا

مترجم :

قیمت :

اصلاح ژنتیکی سبزیهای زراعی کد234

نویسنده : کاللو جی/عرشی یوسف

مترجم :

قیمت :

مدلسازی فرآیندهای رشد گیاهان زراعی

نویسنده : خودریان/نصیری محلاتی مهدی

مترجم :

قیمت :

اکولوژی کشت مخلوط

نویسنده : جان وان درمیر/جوانشیر عزیز

مترجم :

قیمت :

آب وهوا وعملکرد گیاهان زراعی کد231

نویسنده : پتر جی/کافی محمد

مترجم :

قیمت :

علفکش ها وفیزیولوژی گیاهی

نویسنده : اندی کوب/فتحی قدرت ا...

مترجم :

قیمت :

زراعت دیم راهبردهای نوین برای پایداری

نویسنده : هاشمی نیا سید مجید /

مترجم : -

قیمت :

استفاده پایدار از منابع خاک وآب درمنطق گرمسیری221

نویسنده : لال رانان/حاج عباسی محمدعلی

مترجم :

قیمت :

مدیریت علمی علفهای هرز

نویسنده : راشد محصل - محمد حسن/راشد محصل محمدحسن

مترجم :

قیمت :

اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی کد225

نویسنده : پیغامی ابراهیم/

مترجم :

قیمت :

رشد وتغذیه گیاهان زراعی

نویسنده : فاجریا/فتحی قدرت اله

مترجم :

قیمت :

مکانیسم های توارثی مقاومت

نویسنده : فلاحتی رستگار ماهرخ/

مترجم :

قیمت :

پیچک

نویسنده : راشد محصل محمدحسن/

مترجم :

قیمت :