انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اصلاح نباتات درکشاورزی پایدار کد151

نویسنده : برت کالوی ام/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

تکنولوژی بذر

نویسنده : کاپلند/سرمدنیا غلامحسین

مترجم :

قیمت :

تولیدبذرسبزیجات

نویسنده : محمدتقی ناصری پوریزدی/

مترجم :

قیمت :

مقاومت گیاهان به حشرات

نویسنده : اسمیت سی ام

مترجم : نوری قنبلانی قدیر

قیمت :

بهره برداری از آبهای شوردر کشاورزی پایدار

نویسنده : هاشمی نیا/

مترجم :

قیمت :

زراعت غلات

نویسنده : استاسکوف نیل سی/راشد محصل محمدحسن

مترجم :

قیمت :

اصول و عملیات دیمکاری

نویسنده :

مترجم :

قیمت :

بیماریهای گیاهان زینتی وسبزی جالیز

نویسنده : جهان آرا محمد مهدی

مترجم : -

قیمت :

مدیریت و نگهداری گوسفندان داشتی

نویسنده : اسلمی نژاد

مترجم : -

قیمت :

باروری و نازائی در گاوهای شیری

نویسنده : هواردز دیری من/مقیمی - علی

مترجم :

قیمت :

واژه نامه ژنتیک واصلاح نباتات

نویسنده : ارزانی احمد/

مترجم :

قیمت :

کاربرد نرم افزارSASدرتجزیه های آماری

نویسنده : سلطانی افشین/

مترجم :

قیمت :

زراعت واصلاح لوبیا

نویسنده : ون شونهوون/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

مبارزه بیولوژیکی

نویسنده : وان دریش/موسوی سیدمحمدرضا

مترجم :

قیمت :

اصلاح ژنتیکی سبزیهای زراعی کد234

نویسنده : کاللو جی/عرشی یوسف

مترجم :

قیمت :

مدلسازی فرآیندهای رشد گیاهان زراعی

نویسنده : خودریان/نصیری محلاتی مهدی

مترجم :

قیمت :

اکولوژی کشت مخلوط

نویسنده : جان وان درمیر/جوانشیر عزیز

مترجم :

قیمت :

آب وهوا وعملکرد گیاهان زراعی کد231

نویسنده : پتر جی/کافی محمد

مترجم :

قیمت :

زراعت دیم راهبردهای نوین برای پایداری

نویسنده : هاشمی نیا سید مجید /

مترجم : -

قیمت :

استفاده پایدار از منابع خاک وآب درمنطق گرمسیری221

نویسنده : لال رانان/حاج عباسی محمدعلی

مترجم :

قیمت :