انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

فیزیولوژی درختان میوه رشد ونمو

نویسنده : برنت بلک

مترجم : راحمی مجید

قیمت :

آناتومی گیاهی

نویسنده : استفان سی دیو هرست

مترجم : جعفری آذرنوش

قیمت :

اخلاق محیط زیست

نویسنده : بنسون جان

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

تنوع حیات

نویسنده : ویلسون ادوارد

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

رابطه آب خاک و گیاه

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

علوم و تکنولوژی بذر

نویسنده : کاپلند لورنس، مک دونالد میلر

مترجم : قادری‌فر، کامکار، سلطانی

قیمت :

خودآموز مقدماتی طراحی فضای سبز

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

دستنامه گیاهان زینتی معرفی مهمترین گیاهان زینتی

نویسنده : نوری علیرضا

مترجم : -

قیمت :

خودآموز نرم افزار MATLAB

نویسنده : فکور یکتا - علی

مترجم : -

قیمت :

احداث و نگهداری بام سبز

نویسنده : کلی لوت

مترجم : سلمان شوشتریان / فاطمه کاظمی

قیمت :

معماری سبز

نویسنده : برایان ادوارز

مترجم : محمد رضا مثنوی

قیمت :

نجات محیط زیست

نویسنده : براون لستر

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

مبانی محیط زیست

نویسنده : وات .کنت

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

نویسنده : کامران داوری

مترجم : -

قیمت :

روش های مزرعه ای و آزمایشگاهی در علوم زراعی

نویسنده : یحیی امام

مترجم : -

قیمت :

تکنیک های عکاسی دیجیتال در علوم زیستی

نویسنده : رضا مستوفی زاده قلمفرسا

مترجم : -

قیمت :

ریزازدیادی گیاهان زینتی در شرایط درون شیشه ای

نویسنده : اس موهان جین

مترجم : عبدالرضا باقری / فاطمه کیخا آخر

قیمت :

اصلاح درختان میوه ژنتیک و اصلاح انگور

نویسنده : دولتی بانه حامد

مترجم : -

قیمت :

نابسامانی ها آفات و بیماری های قارچ خوراکی

نویسنده : حقیقی مریم

مترجم : -

قیمت :

اسلام و محیط زیست

نویسنده : فولتز ریچارد

مترجم : خواجه حسینی محمد

قیمت :