انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

تنوع حیات

نویسنده : ویلسون ادوارد

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

رابطه آب خاک و گیاه

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

خودآموز نرم افزار MATLAB

نویسنده : فکور یکتا - علی

مترجم : -

قیمت :

احداث و نگهداری بام سبز

نویسنده : کلی لوت

مترجم : سلمان شوشتریان / فاطمه کاظمی

قیمت :

معماری سبز

نویسنده : برایان ادوارز

مترجم : محمد رضا مثنوی

قیمت :

مبانی محیط زیست

نویسنده : وات .کنت

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

نویسنده : کامران داوری

مترجم : -

قیمت :

روش های مزرعه ای و آزمایشگاهی در علوم زراعی

نویسنده : یحیی امام

مترجم : -

قیمت :

تکنیک های عکاسی دیجیتال در علوم زیستی

نویسنده : رضا مستوفی زاده قلمفرسا

مترجم : -

قیمت :

ریزازدیادی گیاهان زینتی در شرایط درون شیشه ای

نویسنده : اس موهان جین

مترجم : عبدالرضا باقری / فاطمه کیخا آخر

قیمت :

اصلاح درختان میوه ژنتیک و اصلاح انگور

نویسنده : دولتی بانه حامد

مترجم : -

قیمت :

نابسامانی ها آفات و بیماری های قارچ خوراکی

نویسنده : حقیقی مریم

مترجم : -

قیمت :

اسلام و محیط زیست

نویسنده : فولتز ریچارد

مترجم : خواجه حسینی محمد

قیمت :

علفکش ها و روش های کاربرد آنها

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست

نویسنده : مجنونیان هنریک

مترجم : -

قیمت :

بوم شناسی، علم عصیانگر

نویسنده : وهاب زاده عبدالحسین

مترجم : -

قیمت :

روش های بوم شناسی

نویسنده : کربز چارلز

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

بوم شناسی گیاهی

نویسنده : مصداقی منصور

مترجم : -

قیمت :

ساختار و موتیف های rna و نقش آنها در تنظیم بیان ژن

نویسنده : قرآنی اعظم عادل

مترجم : -

قیمت :

فناوری تولید پودر شیر

نویسنده : وسترگارد وگن

مترجم : زهره ای هادی

قیمت :