انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی حسن

مترجم : -

قیمت :

مرجع علمی کاربردی سخت افزار

نویسنده : شهریاری شیرزاد

مترجم : -

قیمت :

بیوتکنولوژی گیاهی

نویسنده : باقری عبدالرضا

مترجم : -

قیمت :

مبانی کشاورزی پایدارکد350

نویسنده : کامکار بهنام

مترجم : -

قیمت :

بوم شناسی مولکولی

نویسنده : فریلند جوانا

مترجم : ملکیان منصوره

قیمت :

کشت بدون خاک توت فرنگی

نویسنده : مورگان لینت

مترجم : تهرانی فر علی

قیمت :

تک یاخته شناسی پزشکی

نویسنده : شمسیان سید علی اکبر

مترجم : -

قیمت :

بوم شناسی مطالعه تجربی توزیع و فراوانی

نویسنده : کربز چارلز

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

سوسیوبیولوژی تلفیق نوین

نویسنده : ویلسون ادوارد

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

شناخت محیط زیست

نویسنده : بوتکین دانیل

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

جغرافیای جمعیت ایران

نویسنده : جوان جعفر

مترجم : -

قیمت :

مکانیک سیالات کاربردی

نویسنده : کینس کی - راجر

مترجم : سربلوکی - محمد نبی

قیمت :

فیزیولوژی گیاهان زراعی

نویسنده : فرانکلین پی گاردنر

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

هبوط

نویسنده : کویین دانیل

مترجم : قارونی دانیال

قیمت :

راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز زراعی و باغی

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

مبانی تربیت و هرس درختان میوه معتدله

نویسنده : راحمی مجید

مترجم : -

قیمت :

راهنمای شناسایی 220 گیاه پوششی

نویسنده : شوشتریان سلمان

مترجم : -

قیمت :

راهنمای مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

زیست فناوری گیاهی؛ دستکاری ژنتیکی گیاهان

نویسنده : اسلاتر آدریان

مترجم : حیدری بهرام

قیمت :

توسعه پایدار و مدیریت آب

نویسنده : ظفرنژاد فاطمه

مترجم : -

قیمت :