انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

نویسنده : فرانکلین پی گاردنر

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

هبوط

نویسنده : کویین دانیل

مترجم : قارونی دانیال

قیمت :

راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز زراعی و باغی

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

مبانی تربیت و هرس درختان میوه معتدله

نویسنده : راحمی مجید

مترجم : -

قیمت :

راهنمای شناسایی 220 گیاه پوششی

نویسنده : شوشتریان سلمان

مترجم : -

قیمت :

راهنمای مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

زیست فناوری گیاهی؛ دستکاری ژنتیکی گیاهان

نویسنده : اسلاتر آدریان

مترجم : حیدری بهرام

قیمت :

توسعه پایدار و مدیریت آب

نویسنده : ظفرنژاد فاطمه

مترجم : -

قیمت :

اقتصاد محیط زیست

نویسنده : اسماعیلی عبدالکریم

مترجم : -

قیمت :

مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز

نویسنده : آپادیایا ماهش

مترجم : مین باشی مهدی

قیمت :

روش های آزمایشگاهی در بیماری شناسی گیاهی

نویسنده : جعفرپور بهروز

مترجم : -

قیمت :

کارایی تولید اکوسیستم های زراعی

نویسنده : آییه بند امیر

مترجم : -

قیمت :

درختان درختچه ها و پیچ های زینتی

نویسنده : مرتضوی سیدنجم الدین

مترجم : -

قیمت :

آناتومی بالینی و آنژیوگرافیک عروق مغز و نخاع

نویسنده : حقیر حسین

مترجم : -

قیمت :

شهر، آب و فضای سبز

نویسنده : کتی مارک

مترجم : فلاحیان افشین

قیمت :

روش تحقیق و آمار در مطالعات حیات وحش

نویسنده : موریسون مایکل

مترجم : ملکیان منصوره

قیمت :

کنترل آفات و علف های هرز به وسیله دشمنان طبیعی

نویسنده : ون دریش روی

مترجم : کریمی جواد

قیمت :

مبانی زیست شناسی حفاظت

نویسنده : ملکیان منصوره

مترجم : -

قیمت :

مدیریت و اقتصاد محیط زیست

نویسنده : کلان اسکات

مترجم : ظفرنژاد فاطمه

قیمت :

روش های آزمون سلامت بذر

نویسنده : انجمن بذر

مترجم : قاسمی گلعذانی کاظم

قیمت :