انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اکولوژی علفهای هرز کاربردهای مدیریتی

نویسنده : رادو سویچ استفان

مترجم : زند اسکندر

قیمت :

تجدیدنظر در کاربردروش های آماری در تحقیقات کشاورزی

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

طراحی با طبیعت

نویسنده : ایان مک هارگ

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

زیبایی‌ شناسی محیط زیست؛ نظریه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی

نویسنده : جان داگلاس پورتئوس

مترجم : مثنوی محمدرضا

قیمت :

راهنمای استفاده از ArcGIS 9.x مقدماتی

نویسنده : مسکنی جیفرودی حمیدرضا

مترجم : -

قیمت :

استراتژی‌های بقا؛ همکاری و درگیری در جوامع جانوری

نویسنده : گدگکر راگویندرا

مترجم : فیض الهی کاوه

قیمت :

راهنمای عملیات آماده سازی و فروش میوه ها وسبزی ها

نویسنده : کاملو لوپز

مترجم : صدرنیا حسن

قیمت :

مدیریت بیماری ها و آفات گندم

نویسنده : جعفرپور بهروز

مترجم : -

قیمت :

افزایش بذری درختان و درختچه ها

نویسنده : عشقی سعید

مترجم : صالحی لقمان

قیمت :

مبانی ژنتیک قارچ ها

نویسنده : مور دیوید

مترجم : مستوفی زاده رضا

قیمت :

کشت بافت گیاهی کاربردی

نویسنده : باقری عبدالرضا

مترجم : -

قیمت :

پوشش گیاهی کره زمین

نویسنده : والتر هنریش

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

درختان میوه معتدله در اقلیم های گرم

نویسنده : ارز آمنون

مترجم : راحمی مجید

قیمت :

خورشید جان افزا 2

نویسنده : جمعی از مولفین

مترجم : -

قیمت :

کشت ارگانیک سبزی ها

نویسنده : جوانمردی جمال

مترجم : -

قیمت :

بیماریهای مهم گیاهان دارویی

نویسنده : مهدیخانی مقدم عصمت

مترجم : -

قیمت :

راهنمای تولید نشا و نشای توپی

نویسنده : استایر راجر

مترجم : جوانمردی جمال

قیمت :

راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهشهای فرهنگی واجتماعی

نویسنده : حیدری چروده مجید

مترجم : -

قیمت :

فرهنگ واژگان کشاورزی پایدارکد399

نویسنده : کامکار بهنام

مترجم : -

قیمت :

مبانی اکولوژی کشاورزی

نویسنده : کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :