انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مردمی که درختها را در آغوش گرفتند

نویسنده : دیبوار لی زر

مترجم : مقصودی مریم

قیمت :

آموزش الکترونیکی

نویسنده : آلن مایکل

مترجم : کاهانی محسن

قیمت :

بازیافت

نویسنده : گیبون گیل

مترجم : غفاری مقدم فاطمه

قیمت :

مقاومت علف های هرز به علفکشها

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

کلزا

نویسنده : دی.کیمبر

مترجم : عزیزی مهدی

قیمت :

گوجه فرنگی صنعتی از کاشت تا برداشت

نویسنده : قشم رحمت الله

مترجم : -

قیمت :

راهنمای والدین و مربیان در محافظت از کودکان در اینترنت

نویسنده : جانسون سیمون

مترجم : باقری ابراهیم

قیمت :

اساس علمی درمانی با انرژی

نویسنده : اوشمن جیمز

مترجم : موفقی زهرا

قیمت :

رایانه های شخصی و ویندوز راهنمای جامع

نویسنده : بیوکلی پیتر

مترجم : قرائی آرمین

قیمت :

از آسمان هشتم

نویسنده : موسوی مهدی

مترجم : -

قیمت :

علف های هرز وکنترل آن ها

نویسنده : مریل راس

مترجم : راشد محصل محمدحسن

قیمت :

دانش وتکنولوژی ماست دانش ماست

نویسنده : تامیم

مترجم : حبیبی نجفی محمدباقر

قیمت :

مبانی ایمونولوژی اعمال و اختلالات سیستم عصبی

نویسنده : عباس ابول

مترجم : حسینی رضا فرید

قیمت :

تناوب گیاهان زراعی

نویسنده : آینه بند امیر

مترجم : -

قیمت :

زراعت سیب زمینی

نویسنده : بیوکما

مترجم : رضایی عبدالمجید

قیمت :

اصول ویروس‌شناسی

نویسنده : صادقیان علی

مترجم : -

قیمت :

مرجع عناصر کمیاب

نویسنده : پیس استوان

مترجم : عابدی جواد

قیمت :

سه چالش با اخلاق

نویسنده : استربا جیمز

مترجم : حقی علی

قیمت :

بیماریهای گیاهان روغنی

نویسنده : صدروی مهدی

مترجم : -

قیمت :

باکتری شناسی عملی

نویسنده : صفدری هادی

مترجم : -

قیمت :