انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

زراعت کم‌آب در ایران راهبردها و کاربردها

نویسنده : کوچکی علیرضا - خواجه‌حسینی محمد

مترجم : -

قیمت :

اصلاح نباتات از طریق صفات فیزیولوژیک راهنمای بررسی های فنوتیپی گندم

نویسنده : آلیستر پاسک

مترجم : سعیدی محسن

قیمت :

زیست‌شناسی ‍‍‌پستانداران کوچک

نویسنده : جوزف مریت

مترجم : فیض اللهی کاوه

قیمت :

زیست‌فناوری حشرات

نویسنده : آندریاس ویلسینسکس

مترجم : سرافرازی علیمراد و شعبانی مهناز

قیمت :

گذار بزرگ (گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی خورشیدی و باد)

نویسنده : لستر براون

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

پزشک باغ (اصول باغبانی)

نویسنده : محسنی هدایت٬ برزگرطرقبه لیلی

مترجم : -

قیمت :

پزشک باغ (درختان و درختچه‌های زینتی)

نویسنده : محسنی هدایت٬ برزگرطرقبه لیلی

مترجم : -

قیمت :

پزشک باغ (گیاهان آپارتمانی)

نویسنده : محسنی هدایت٬ برزگرطرقبه لیلی

مترجم : -

قیمت :

پزشک باغ (گل‌های یک‌ساله٬ چندساله و گیاهان پیازی)

نویسنده : محسنی هدایت٬ برزگرطرقبه لیلی

مترجم : -

قیمت :

تجزیه آماری و برنامه نویسی در r

نویسنده : پهلوانی محمد هادی

مترجم : -

قیمت :

تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی

نویسنده : الرفاعی انور

مترجم : قنوات عبدالرحیم

قیمت :

اصول و مبانی ترسیب کربن

نویسنده : حمیدرضا فلاحی و همکاران

مترجم : -

قیمت :

جمعیت، گونه‌ها و تکامل فرگشت زیستی و بیوسیتماتیک جانوری

نویسنده : جمشید درویش

مترجم :

قیمت :

تمرینات تخصصی توانبخشی ویژه بیماران MS

نویسنده : مرتضی سعیدی، طیبه میری، حکیمه میری

مترجم : -

قیمت :

مبانی دانش و فناوری غلات

نویسنده : جان‌ای. دلکور، آر. کارل هسنی

مترجم : اعلمی مهران

قیمت :

فناوری تولید کمپوست وفرآورده های آن

نویسنده : جوانمردی جمال

مترجم : -

قیمت :

چمن(شناسایی،کاشت،نگهداری)

نویسنده : صالحی سلمی محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

درختان شهری

نویسنده : برادران راد علی

مترجم : -

قیمت :

مبانی ژئومورفولوژی2؛ کلیماتیک ژئومورفولوژی

نویسنده : زمردیان محمد جعفر

مترجم : -

قیمت :

طراحی و نصب شبکه های کامپیوتری(فیبر نوری و بی سیم)

نویسنده : رضائی عباسعلی؛یغمایی مقدم

مترجم : -

قیمت :