انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

روش شناسی در بیوسیستماتیک جانوری

نویسنده : درویش جمشید

مترجم : -

قیمت :

خشک میوه ها(پسته،بادام،گردو،فندق،پکان و شاه بلوط)

نویسنده : کریمی حمیدرضا

مترجم : -

قیمت :

ژنتیک تکمیلی

نویسنده : اصغری زکریا رسول

مترجم : -

قیمت :

مستندسازی آلودگی آب‌های زیرزمینی

نویسنده : زاپورزوک

مترجم : قهرمان بیژن- انتظاری فرید

قیمت :

اطلس آناتومی ساقه گیاهان ایران

نویسنده : جعفری آذرنوش

مترجم : -

قیمت :

علم و فناوری کشاورزی ارگانیک(زیستی) ٍ

نویسنده : آلن وی. بارکر

مترجم : کاظمی حسین - کامکار بهنام

قیمت :

ردیابی و تشخیص پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی

نویسنده : نارایانا سامی

مترجم : طریقی سعید-حبیبی رقیه

قیمت :

مرجع کامل شبکه‌های بی‌سیم و سیار

نویسنده : حسینی سنو امین-شهریاری شیرزاد

مترجم : -

قیمت :

کانی‌های سنگین بر اساس خصوصیات رنگ آنها

نویسنده : منج ماریا ای

مترجم : موسوی حرمی رضا

قیمت :

نجوم جهان در حال تحول

نویسنده : مایکل زیلیک

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

مطالعات گردشگری و علوم اجتماعی

نویسنده : هولدن اندرو

مترجم : رضوانی پرکند رضا

قیمت :

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز

نویسنده : محمود رضا گلزاریان - فاطمه کاظمی

مترجم : -

قیمت :

دوازده مهارت برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم زیستی

نویسنده : مستوفی زاده قلم فرسا رضا

مترجم : -

قیمت :

راهکارهای کنترل خشکسالی در باغات دیم

نویسنده : فقیه - حسین

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی بذر و جنبه های کاربردی آن در کشاورزی

نویسنده : موسوی نیک محسن

مترجم : -

قیمت :

تکامل و رفتار انسان

نویسنده : کارترایت جان

مترجم : سروری خراشاد بهزاد

قیمت :

تقویم باغبانی و فضای سبز

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

کاربرد نرم افزار SASدر تجزیه آماری

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

جغرافیای آبها

نویسنده : ولایتی سعداله

مترجم : -

قیمت :

سنگ شناسی رسوبی

نویسنده : تاکر موریس

مترجم : موسوی حرمی رضا

قیمت :