انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

چهارشنبه ، 12 دي 1397

چاپ چهارم کتاب «کنترل و گواهی بذر» منتشر شد

اشتراک گذاری

اين کتاب برای درسی با همین عنوان برای دانشجویان رشته کشاورزی تدوین شده است و مشتمل است بر 16 فصل شامل فرآیندهای دخیل در گلدهی، کمون بذر و فرآیند جوانه‏زنی (فصل1 تا 3)، مراحل کنترل و گواهی بذر (فصل 4)، دستگاه‏های بوجاری و انبارداری (فصل 5 و 6)، روش‏های نمونه برداری از محموله‏های بذر (فصل 7)، نحوه اندازه‏گیری درصد رطوبت بذر، خلوص بذر، جوانه‏زنی و قابلیت حیات بذر (فصل 8 تا 11)، آزمون‏های قدرت بذر (فصل 12)، روش‏های شناسایی ارقام و بیماری بذرزاد (فصل 13 و 14)، آزمایشاتی برای انجام واحد عملی این درس (فصل 15) و بخش پایانی کتاب (فصل 16) که به تست‏های مربوط به این درس اختصاص داده شده است، می‏باشد.

در تدوین این کتاب سعی شده است از کلیه کتاب‏های موجود درباره علوم بذر استفاده شود و منابع زیادی مورد بررسی قرار گیرد و نکات مهم در کنترل و گواهی بذر که در کتاب‏های دیگر مدنظر گرفته نشده است، بررسی گردد. همچنين گنجاندن فصلي براي آزمايشات واحد عملي درس كنترل و گواهي بذر و توجه به تست هاي كنكور اين درس، دو جنبه مهم ديگر هستند كه در اين كتاب به آن‏ها پرداخته شده است. 

این کتاب می‏تواند توسط دانشجویان کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات و همچنین محققان موسسات تحقیقات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.