انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مدیریت بحران

نویسنده : بیرودیان نادر

مترجم : -

قیمت :

جغرافیای اقتصادی ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی

مترجم : -

قیمت :

نیایش‌های پیامبر

نویسنده : مهدوی دامغانی محمود

مترجم : غراب کمال‌الدین

قیمت :

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

نویسنده : حسین زاده رضا

مترجم : -

قیمت :

استراتژی توسعه صنعت و معدن و تجارت استان و شهرستان ها

نویسنده : شاهنوشی ناصر و همکاران

مترجم : -

قیمت :

راهنمای تحلیل محتوا

نویسنده : کیمبرلی‌ای

مترجم : بخشی حامد- جلائیان بخشنده وجیهه

قیمت :

مطالعات گردشگری و علوم اجتماعی

نویسنده : هولدن اندرو

مترجم : رضوانی پرکند رضا

قیمت :

جغرافیای آبها

نویسنده : ولایتی سعداله

مترجم : -

قیمت :

تاریخ اسلام

نویسنده : قنوات عبدالرحیم

مترجم : -

قیمت :

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی حسن

مترجم : -

قیمت :

جغرافیای جمعیت ایران

نویسنده : جوان جعفر

مترجم : -

قیمت :

سلفژ و تئوری موسیقی

نویسنده : فریفته علیرضا

مترجم : -

قیمت :

شاخص عربی

نویسنده : حسینی نژاد جواد/

مترجم :

قیمت :

شاخص انگلیسی

نویسنده : حسینی نژاد جواد/

مترجم :

قیمت :

طرح‌های تفصیلی شهری

نویسنده : رهنما محمد رحیم

مترجم : -

قیمت :

راهنمای استفاده از ArcGIS 9.x مقدماتی

نویسنده : مسکنی جیفرودی حمیدرضا

مترجم : -

قیمت :

راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهشهای فرهنگی واجتماعی

نویسنده : حیدری چروده مجید

مترجم : -

قیمت :

خورشید جان افزا 2

نویسنده : جمعی از مولفین

مترجم : -

قیمت :

کشاورزی جغرافیای اقتصادی ایران کد135

نویسنده : مطیعی لنگرودی حسن/

مترجم :

قیمت :

قصه و قصه گویی

نویسنده : مهاجری زهرا

مترجم : -

قیمت :