انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

دوشنبه ، 07 مرداد 1398

چاپ هفتم کتاب «آناتومی گیاهی» منتشر شد

اشتراک گذاری

آناتومي گياهان علمي ضروري است كه بدون آگاهي از آن، فرآيندهاي فيزيولوژي درون گياه و روابط فيلوژني بين گروه هاي مختلف قابل درك نيست. مطالعه جزئيات عناصر و بافتهاي سازنده گياه، درك بهتري از سازش با اعمال خاص و شرايط مختلف محيطي فراهم مي كند. بدون آگاهي از ساختمان آناتومي و بافت شناسي گياهان نمي توان آزمايشهاي فيزيولوژي و اكولوژي را طرح كرد. آناتومي، توجه دانشجو را به تنوع، ساختمان بافتهاي گياه و نمو آنها جلب مي كند. به علاوه آگاهي از تنظيم سطوح مختلف و الگوهاي ساختماني و ارتباط بين عمل و ساختمان از زمينه هاي مورد بحث آناتومي است. گفتنی است کتاب حاضر درسال 1384 به عنوان کتاب سال خراسان برگزیده شد.