انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

پنج شنبه ، 31 مرداد 1398

کتاب «راهنمای کنترل شیمیایی علف‌های هرز ایران (ویراست ششم)» منتشر شد

اشتراک گذاری

امروزه علف‌کش‌ها یکی از نهاده‌های مهم و ضروری در نظام‌های کشت محسوب شده و بخش قابل‌توجهی از عملکرد محصولات زراعی مرهون مصرف آنها است. لزوم معرفی و توصیه علف‌کش‌‌ها با استفاده از تحقیقاتی که در کشور انجام و بومی‌سازی شده‌اند و پایش تأثیر آنها بر روی گیاگان علف‌های ‌هرز ایران از جمله انگیزه‌ اصلی نگارندگان این مجموعه است.

ازآنجاکه ویرایش‌های این مجموعه مورد استقبال محققان، دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان قرار گرفت و به چاپ‌های بعدی رسید، ویراست ششم این مجموعه با اضافه‌کردن برخی اطلاعات جدید به‌خصوص با تأکید بر درجه تأثیر علف‌کش‌‌ها بر علف‌‌های هرز هر محصول، ارائه می‌شود.