انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

دوشنبه ، 11 شهريور 1398

کتاب الکترونیکی «رودهای خاموش» منتشر شد

اشتراک گذاری

کتاب «رودهای خاموش» از مهندسی تهاجمی در آبخیزها و فساد پنهان شرکت‌ها (دولتی، خصوصی، خصولتی و…) دراین زمینه پرده‌‌برداری می‌کند. نویسنده، داستان تلخِ بریدن رگ‌‌های زندگی کره‌زمین و به‌بندکشیدن خشن رودها، تالاب‌ها، دریاچه‌‌ها، زیستگاه‌‌ها، و جوامع بومی وابسته به آنها را بازگو می‌کند.

کتابی که دردست دارید برگردان چاپ دوم کتاب «رودهای خاموش» است. در این چاپ نویسنده فصلی مهم و خواندنی به‌نام «نظم نوین برای رودخانه‌‌ها و جوامع» را به آغاز کتابش افزوده که دربرگیرنده تجربه جهان از مهندسی تهاجمی در آبخیزها، پیامدهای مرگبار سدسازی، گزینه‌‌های سازگار برای تأمین نیازها بدون سد، و شیوه‌‌های چیرگی بر این تهاجم است. این بخش مهم نه‌تنها تجربه کارگروه جهانی سدها برای نجات مردم و زمین از غول‌پیکرسازی و اهداف سوداندیشانه شرکت‌ها را دربرمی‌‌گیرد، بلکه راهکارهای بوم‌‌شناختی در رویارویی با دشواری‌‌های پدیدار‌شده با مشارکت جوامع بومی را نیز نشان می‌‌دهد. نویسنده همسو با سند21 همایش زمین 1992، نظم نوین رودخانه‌‌ها و جوامع بومی را جایگزین نظم نوین جهانی و دهکده جهانی و جهانی‌‌سازی می‌کند که دو مقوله بسیار ناهمگون و ناهمساز به‌شمار می‌‌روند. همچنین متن فارسی کتاب در این نسخه بازبینی شده است.