انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

سه شنبه ، 02 مهر 1398

کتاب مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان خراسان رضوی منتشر شد

اشتراک گذاری

پژوهشکده گردشگری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد کتاب مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان خراسان رضوی را منتشر کرد.

 در این کتاب به‌اختصار نتایج تجربیات بین‌المللی وضع موجود و تعیین جایگاه فراملی و منطقه‌ای استان خراسان رضوی، چالش‌ها و نقاطع قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در غالب الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک تحلیل شده و به دنبال آن با ترکیب نتایج حاصل از مطالعات وضع موجود، تجربیات جهانی و اسناد فرادستی و نقطه نظرات صاحب نظران چشم انداز خراسان رضوی در افق ۱۴۰۴ تدوین و راهبردها و سناریوهای تحقق راهبردها ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر