انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

جغرافیای زیستی رویکرد اکولوژیکی و تکاملی

نویسنده : کریستوفرباری - کوکس

مترجم : مظفر شریفی

قیمت :

چمن

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

زمین خود شمائید!

نویسنده : سوزوکی دیوید

مترجم : رنجبر طاهره

قیمت :

راهنمای علف کش های ثبت شده در ایران

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

سنجش فرم کالبدی شهر

نویسنده : رهنما محمدرحیم، عباس زاده غلامرضا

مترجم : -

قیمت :

تحلیل شبکه

نویسنده : نوک دیوید

مترجم : عظیمی هاشمی مژگان

قیمت :

گلسنگ‌شناسی

نویسنده : حاجی منیری مهرو

مترجم : -

قیمت :

بیماریهای مهم گیاهان زراعی

نویسنده : صدروی مهدی

مترجم : -

قیمت :

آب گرانبها

نویسنده : ونینجر بریژیت

مترجم : خورسندی زهره

قیمت :

جنگل حلبی

نویسنده : وارد هلن

مترجم : خورسندی زهره

قیمت :

مکانیک سیالات مهندسی

نویسنده : جارویس پترج

مترجم : مقیمان محمد

قیمت :

طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

آمار کاربردی در کشاورزی و علوم زیستی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

گیلاس و آلبالو

نویسنده : وبستر ا دی

مترجم : نعمتی حسین

قیمت :

درآمدی بر کشاورزی ارگانیک

نویسنده : محمودی حسین

مترجم : -

قیمت :

هیدروژئولوژی سازندهای نرم وسخت مبانی نظری و عملی

نویسنده : ولایتی سعداله

مترجم : -

قیمت :

طرح امید، آینده و محیط زیست

نویسنده : براون لستر

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

راهنمای نظری و عملی وسترن بلاتینگ

نویسنده : وارسته عبدالرضا

مترجم : -

قیمت :

بیماریهای گیاهان زینتی سبزی و جالیز

نویسنده : جهان آرا محمد مهدی

مترجم : -

قیمت :

ایمونولوژی سلولی و مولکولی

نویسنده : عباس ابول ک

مترجم : عصارزادگان محمد علی

قیمت :