انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اکولوژی کشت مخلوط

نویسنده : جان وان درمیر/جوانشیر عزیز

مترجم : -

قیمت :

آب وهوا وعملکرد گیاهان زراعی کد231

نویسنده : پتر جی/کافی محمد

مترجم : -

قیمت :

مبارزه بیولوژیکی

نویسنده : وان دریش/موسوی سیدمحمدرضا

مترجم : -

قیمت :

جایگاه علم وروش در اندیشه دکتر شریعتی کد235

نویسنده : زکریایی محمدعلی/

مترجم : -

قیمت :

فهرست توصیفی آثار دکتر شریعتی کد236

نویسنده : قنوات عبدالرحیم/

مترجم : -

قیمت :

شریعتی در دانشگاه مشهد کد237

نویسنده : آملی مقدم ناصر/

مترجم : -

قیمت :

درد بودن نمایشنامه کد 238

نویسنده : غراب کمال الدین/

مترجم : -

قیمت :

کاربردGISبااستفاده ازARCINFOدربرنامه ریزی شهری

نویسنده : ثنایی نژاد حسین-فرجی سبکبار/

مترجم : -

قیمت :

زراعت دیم راهبردهای نوین برای پایداری

نویسنده : هاشمی نیا سید مجید /

مترجم : -

قیمت :

استفاده پایدار از منابع خاک وآب درمنطق گرمسیری221

نویسنده : لال رانان/حاج عباسی محمدعلی

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی گلهای پیازی

نویسنده : اگوست دی هرتاق/ناصری محمد تقی

مترجم : -

قیمت :

مراقبت از زمین

نویسنده : وهابزاده/

مترجم : -

قیمت :

مقدمه ای برسیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS

نویسنده : جفری استار.جان استس/ثنایی نژادحسین

مترجم : -

قیمت :

پیامدهای اکولوژیکی تغییراقلیم

نویسنده : وودوارد/کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

برای چند نفر جا هست؟ کد133

نویسنده : براون لستر/طراوتی حمید

مترجم : -.

قیمت :

حل مسائل درسی در جبر خطی

نویسنده : رجب زاده مقدم محمد رضا/

مترجم : -

قیمت :

درسی در جبر همراه با کاربردها

نویسنده : دریک رابینسون/رجب زاده مقدم محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

علائم حیاتی کرة زمین

نویسنده : براون لستر

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

آناتومی به زبان ساده

نویسنده : نیکروش محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

تولید بذر در محصولات زراعی

نویسنده : ا فن ویک کلی/راشد محصل محمدحسن

مترجم : -

قیمت :