انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

درآمدی بر پدیدار شناسی در علوم زیستی

نویسنده : بیک من

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

کشت بافت گیاهی تکنیک ها و آزمایش ها

نویسنده : اسمیت - رابرتا/باقری - هدایت

مترجم : -

قیمت :

جرم شناسی و جرم یابی سرقت

نویسنده : قربان حسینی - علی اصغر

مترجم : -

قیمت :

مبانی رویان شناسی

نویسنده : عرفانیان احمد پور - محمود

مترجم : -

قیمت :

اصول و درمانهای اندودو نتیکس

نویسنده : والتون - ریچارد

مترجم : اکبری - حسین

قیمت :

آشنائی با نظریه مجموعه های فازی

نویسنده : طاهری محمود/

مترجم : -

قیمت :

پرورش بادام گیاهشناسی ،انتخاب پایه وپیوندک ،

نویسنده : علی تهرانی فر/

مترجم : -

قیمت :

واژه نامه ژنتیک واصلاح نباتات

نویسنده : ارزانی احمد/

مترجم : -

قیمت :

مدلسازی فرآیندهای رشد گیاهان زراعی

نویسنده : خودریان/نصیری محلاتی مهدی

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی کشت مخلوط

نویسنده : جان وان درمیر/جوانشیر عزیز

مترجم : -

قیمت :

آب وهوا وعملکرد گیاهان زراعی کد231

نویسنده : پتر جی/کافی محمد

مترجم : -

قیمت :

مبارزه بیولوژیکی

نویسنده : وان دریش/موسوی سیدمحمدرضا

مترجم : -

قیمت :

جایگاه علم وروش در اندیشه دکتر شریعتی کد235

نویسنده : زکریایی محمدعلی/

مترجم : -

قیمت :

فهرست توصیفی آثار دکتر شریعتی کد236

نویسنده : قنوات عبدالرحیم/

مترجم : -

قیمت :

شریعتی در دانشگاه مشهد کد237

نویسنده : آملی مقدم ناصر/

مترجم : -

قیمت :

درد بودن نمایشنامه کد 238

نویسنده : غراب کمال الدین/

مترجم : -

قیمت :

کاربردGISبااستفاده ازARCINFOدربرنامه ریزی شهری

نویسنده : ثنایی نژاد حسین-فرجی سبکبار/

مترجم : -

قیمت :

زراعت دیم راهبردهای نوین برای پایداری

نویسنده : هاشمی نیا سید مجید /

مترجم : -

قیمت :

استفاده پایدار از منابع خاک وآب درمنطق گرمسیری221

نویسنده : لال رانان/حاج عباسی محمدعلی

مترجم : -

قیمت :

پیامدهای اکولوژیکی تغییراقلیم

نویسنده : وودوارد/کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :