انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

روش شناسی در بیوسیستماتیک جانوری

نویسنده : درویش جمشید

مترجم : -

قیمت :

خشک میوه ها(پسته،بادام،گردو،فندق،پکان و شاه بلوط)

نویسنده : کریمی حمیدرضا

مترجم : -

قیمت :

کاربرد نرم افزار SASدر تجزیه آماری

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

تقویم باغبانی و فضای سبز

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

جغرافیای آبها

نویسنده : ولایتی سعداله

مترجم : -

قیمت :

سنگ شناسی رسوبی

نویسنده : تاکر موریس

مترجم : موسوی حرمی رضا

قیمت :

تکامل و رفتار انسان

نویسنده : کارترایت جان

مترجم : سروری خراشاد بهزاد

قیمت :

اصول و مبانی ترسیب کربن

نویسنده : حمیدرضا فلاحی و همکاران

مترجم : -

قیمت :

جمعیت، گونه‌ها و تکامل فرگشت زیستی و بیوسیتماتیک جانوری

نویسنده : جمشید درویش

مترجم :

قیمت :

مبانی دانش و فناوری غلات

نویسنده : جان‌ای. دلکور، آر. کارل هسنی

مترجم : اعلمی مهران

قیمت :

تمرینات تخصصی توانبخشی ویژه بیماران MS

نویسنده : مرتضی سعیدی، طیبه میری، حکیمه میری

مترجم : -

قیمت :

مبانی آنالیز عددی

نویسنده : اصغر کرایه‌جیان

مترجم : --

قیمت :

دستنامه گیاهان زینتی معرفی مهمترین گیاهان زینتی

نویسنده : نوری علیرضا

مترجم : -

قیمت :

علوم و تکنولوژی بذر

نویسنده : کاپلند لورنس، مک دونالد میلر

مترجم : قادری‌فر، کامکار، سلطانی

قیمت :

خودآموز مقدماتی طراحی فضای سبز

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی درختان میوه رشد ونمو

نویسنده : برنت بلک

مترجم : راحمی مجید

قیمت :

آناتومی گیاهی

نویسنده : استفان سی دیو هرست

مترجم : جعفری آذرنوش

قیمت :

اخلاق محیط زیست

نویسنده : بنسون جان

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

تنوع حیات

نویسنده : ویلسون ادوارد

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

رابطه آب خاک و گیاه

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :