انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

تجزیه آماری و برنامه نویسی در r

نویسنده : پهلوانی محمد هادی

مترجم : -

قیمت :

اصول اصلاح نباتات ویرایش چهارم

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

تقویم باغبانی و فضای سبز

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

کاربرد نرم افزار SASدر تجزیه آماری

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

ژنتیک تکمیلی

نویسنده : اصغری زکریا رسول

مترجم : -

قیمت :

اطلس آناتومی ساقه گیاهان ایران

نویسنده : جعفری آذرنوش

مترجم : -

قیمت :

علم و فناوری کشاورزی ارگانیک(زیستی) ٍ

نویسنده : آلن وی. بارکر

مترجم : کاظمی حسین - کامکار بهنام

قیمت :

ردیابی و تشخیص پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی

نویسنده : نارایانا سامی

مترجم : طریقی سعید-حبیبی رقیه

قیمت :

مبانی دانش و فناوری غلات

نویسنده : جان‌ای. دلکور، آر. کارل هسنی

مترجم : اعلمی مهران

قیمت :

ماشین ها و تجهیزات مورد استفاده در فضای سبز

نویسنده : محمود رضا گلزاریان - فاطمه کاظمی

مترجم : -

قیمت :

راهکارهای کنترل خشکسالی در باغات دیم

نویسنده : فقیه - حسین

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی بذر و جنبه های کاربردی آن در کشاورزی

نویسنده : موسوی نیک محسن

مترجم : -

قیمت :

فناوری تولید کمپوست وفرآورده های آن

نویسنده : جوانمردی جمال

مترجم : -

قیمت :

چمن(شناسایی،کاشت،نگهداری)

نویسنده : صالحی سلمی محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

درختان شهری

نویسنده : برادران راد علی

مترجم : -

قیمت :

مبانی ژئومورفولوژی2؛ کلیماتیک ژئومورفولوژی

نویسنده : زمردیان محمد جعفر

مترجم : -

قیمت :

خشک میوه ها(پسته،بادام،گردو،فندق،پکان و شاه بلوط)

نویسنده : کریمی حمیدرضا

مترجم : -

قیمت :

اصول و مبانی ترسیب کربن

نویسنده : حمیدرضا فلاحی و همکاران

مترجم : -

قیمت :

احداث و نگهداری بام سبز

نویسنده : کلی لوت

مترجم : سلمان شوشتریان / فاطمه کاظمی

قیمت :

روش های مزرعه ای و آزمایشگاهی در علوم زراعی

نویسنده : یحیی امام

مترجم : -

قیمت :