انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

ریزازدیادی گیاهان زینتی در شرایط درون شیشه ای

نویسنده : اس موهان جین

مترجم : عبدالرضا باقری / فاطمه کیخا آخر

قیمت :

اصلاح درختان میوه ژنتیک و اصلاح انگور

نویسنده : دولتی بانه حامد

مترجم : -

قیمت :

نابسامانی ها آفات و بیماری های قارچ خوراکی

نویسنده : حقیقی مریم

مترجم : -

قیمت :

علفکش ها و روش های کاربرد آنها

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

روش های بوم شناسی

نویسنده : کربز چارلز

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

بوم شناسی گیاهی

نویسنده : مصداقی منصور

مترجم : -

قیمت :

تکامل گیاهان زراعی

نویسنده : هارلان جک

مترجم : خواجه حسینی محمد

قیمت :

تولید بذر در محصولات کشاورزی

نویسنده : گئورک رایموند

مترجم : قادری فر فرشید

قیمت :

طرح و تجزیه آزمایش های کشاورزی همراه با sas

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

باغبانی بدون آلرژی راهنمایی برای ایجاد فضای سبز سالم

نویسنده : لئو اگرن توماس

مترجم : تهرانی فر علی

قیمت :

کاربرد مواد افزودنی به همراه مواد شیمیایی کشاورزی، روغن‌ها، مویان

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

رابطه آب خاک و گیاه

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

آناتومی گیاهی

نویسنده : استفان سی دیو هرست

مترجم : جعفری آذرنوش

قیمت :

فیزیولوژی درختان میوه رشد ونمو

نویسنده : برنت بلک

مترجم : راحمی مجید

قیمت :

فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان

نویسنده : کافی محمد

مترجم : -

قیمت :

علوم و تکنولوژی بذر

نویسنده : کاپلند لورنس، مک دونالد میلر

مترجم : قادری‌فر، کامکار، سلطانی

قیمت :

دستنامه گیاهان زینتی معرفی مهمترین گیاهان زینتی

نویسنده : نوری علیرضا

مترجم : -

قیمت :

خودآموز مقدماتی طراحی فضای سبز

نویسنده : فلاحیان افشین

مترجم : -

قیمت :

گیاهان علوفه ای کاشت تا برداشت

نویسنده : رضازاده حسام

مترجم : -

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی تکمه ای سفید

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :