انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

علوم و تکنولوژی بذر

نویسنده : کاپلند لورنس، مک دونالد میلر

مترجم : قادری‌فر، کامکار، سلطانی

قیمت :

دستنامه گیاهان زینتی معرفی مهمترین گیاهان زینتی

نویسنده : نوری علیرضا

مترجم : -

قیمت :

اصلاح درختان میوه ژنتیک و اصلاح انگور

نویسنده : دولتی بانه حامد

مترجم : -

قیمت :

نابسامانی ها آفات و بیماری های قارچ خوراکی

نویسنده : حقیقی مریم

مترجم : -

قیمت :

علفکش ها و روش های کاربرد آنها

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

کاربرد مواد افزودنی به همراه مواد شیمیایی کشاورزی، روغن‌ها، مویان

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

نویسنده : ارتکا

مترجم : فتحی قدرت الله

قیمت :

باغبانی بدون آلرژی راهنمایی برای ایجاد فضای سبز سالم

نویسنده : لئو اگرن توماس

مترجم : تهرانی فر علی

قیمت :

روش های بوم شناسی

نویسنده : کربز چارلز

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

بوم شناسی گیاهی

نویسنده : مصداقی منصور

مترجم : -

قیمت :

تکامل گیاهان زراعی

نویسنده : هارلان جک

مترجم : خواجه حسینی محمد

قیمت :

تولید بذر در محصولات کشاورزی

نویسنده : گئورک رایموند

مترجم : قادری فر فرشید

قیمت :

طرح و تجزیه آزمایش های کشاورزی همراه با sas

نویسنده : سلطانی افشین

مترجم : -

قیمت :

مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

نویسنده : کامران داوری

مترجم : -

قیمت :

روش های مزرعه ای و آزمایشگاهی در علوم زراعی

نویسنده : یحیی امام

مترجم : -

قیمت :

ریزازدیادی گیاهان زینتی در شرایط درون شیشه ای

نویسنده : اس موهان جین

مترجم : عبدالرضا باقری / فاطمه کیخا آخر

قیمت :

احداث و نگهداری بام سبز

نویسنده : کلی لوت

مترجم : سلمان شوشتریان / فاطمه کاظمی

قیمت :

همزیستی مقدمه ای بر همبستگی های زیستی

نویسنده : پاراکر سوریندر

مترجم : حاجی منیری مهرو

قیمت :

تولید بذر سبزی ها

نویسنده : جورج ریموند

مترجم : باقری عبدالرضا

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی صدفی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :