انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

درآمدی بر کشاورزی ارگانیک

نویسنده : محمودی حسین

مترجم : -

قیمت :

تحلیل عملکرد چشم انداز شیوه های ارزیابی وپایش مراتع

نویسنده : تونگوی دیوید

مترجم : حشمتی غلامعلی

قیمت :

بیماریهای گیاهان زینتی سبزی و جالیز

نویسنده : جهان آرا محمد مهدی

مترجم : -

قیمت :

علف کش هاوروش های کاربردآن ها

نویسنده : زند اسکندر/

مترجم :

قیمت :

بیماریهای مهم گیاهان زراعی

نویسنده : صدروی مهدی

مترجم : -

قیمت :

طرح مستقیم تسطیح اراضی روش جدید در تسطیح اراضی

نویسنده : اکبرزاده محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

استحصال آب

نویسنده : اویس طیب

مترجم : طباطبائی یزدی جواد

قیمت :

مقاومت علف های هرز به علفکشها

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

کلزا

نویسنده : دی.کیمبر

مترجم : عزیزی مهدی

قیمت :

زراعت در مناطق خشک

نویسنده : کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

نظامهای کشاورزی پایدار کد155

نویسنده : هاتفیلد جی ال

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

به‌زراعی و به‌نژادی در زراعت دیم

نویسنده : گوپتا

مترجم : کوچکی عوض

قیمت :

دانش وتکنولوژی ماست دانش ماست

نویسنده : تامیم

مترجم : حبیبی نجفی محمدباقر

قیمت :

علف های هرز وکنترل آن ها

نویسنده : مریل راس

مترجم : راشد محصل محمدحسن

قیمت :

گوجه فرنگی صنعتی از کاشت تا برداشت

نویسنده : قشم رحمت الله

مترجم : -

قیمت :

تناوب گیاهان زراعی

نویسنده : آینه بند امیر

مترجم : -

قیمت :

فوزاریوم بیولوژی اکولوژی و تاکسونومی

نویسنده : صارمی حسین

مترجم : -

قیمت :

زراعت سیب زمینی

نویسنده : بیوکما

مترجم : رضایی عبدالمجید

قیمت :

طرح و تحلیل آزمایشهای کشاورزی 67

نویسنده : بزرگ نیا /

مترجم :

قیمت :

راهنمای تحمل گیاهان به شوری

نویسنده :

مترجم :

قیمت :