انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

زراعت چغندر قند کد142

نویسنده : کوک دا/کوچکی عوض

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی گیاهان زراعی

نویسنده : کوچکی - عوض

مترجم : -

قیمت :

مبانی اصلاح نباتات

نویسنده : فارسی محمد/

مترجم : -

قیمت :

کنترل بیماریهای گیاهان باغی و زراعی

نویسنده : جعفر محمدی

مترجم : -

قیمت :

بیماریهای گیاهان زینتی وسبزی جالیز

نویسنده : جهان آرا محمد مهدی

مترجم : -

قیمت :

مدیریت و نگهداری گوسفندان داشتی

نویسنده : اسلمی نژاد

مترجم : -

قیمت :

کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار

نویسنده : کوچکی - عوض/

مترجم : -

قیمت :

تولیدبذرسبزیجات

نویسنده : محمدتقی ناصری پوریزدی/

مترجم : -

قیمت :

مقاومت گیاهان به حشرات

نویسنده : اسمیت سی ام

مترجم : نوری قنبلانی قدیر

قیمت :

پرورش بادام گیاهشناسی ،انتخاب پایه وپیوندک ،

نویسنده : علی تهرانی فر/

مترجم : -

قیمت :

بهره برداری از آبهای شوردر کشاورزی پایدار

نویسنده : هاشمی نیا/

مترجم : -

قیمت :

زراعت غلات

نویسنده : استاسکوف نیل سی/راشد محصل محمدحسن

مترجم : -

قیمت :

کشت بافت گیاهی تکنیک ها و آزمایش ها

نویسنده : اسمیت - رابرتا/باقری - هدایت

مترجم : -

قیمت :

واژه نامه ژنتیک واصلاح نباتات

نویسنده : ارزانی احمد/

مترجم : -

قیمت :

مدلسازی فرآیندهای رشد گیاهان زراعی

نویسنده : خودریان/نصیری محلاتی مهدی

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی کشت مخلوط

نویسنده : جان وان درمیر/جوانشیر عزیز

مترجم : -

قیمت :

آب وهوا وعملکرد گیاهان زراعی کد231

نویسنده : پتر جی/کافی محمد

مترجم : -

قیمت :

مبارزه بیولوژیکی

نویسنده : وان دریش/موسوی سیدمحمدرضا

مترجم : -

قیمت :

زراعت دیم راهبردهای نوین برای پایداری

نویسنده : هاشمی نیا سید مجید /

مترجم : -

قیمت :

استفاده پایدار از منابع خاک وآب درمنطق گرمسیری221

نویسنده : لال رانان/حاج عباسی محمدعلی

مترجم : -

قیمت :