انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مبانی اصلاح نباتات

نویسنده : فارسی محمد/

مترجم :

قیمت :

فیزیولوژی علفکشها

نویسنده : زند اسکندر/

مترجم :

قیمت :

فیزیولوژی علف کشها

نویسنده : زند اسکندر/

مترجم :

قیمت :

کنترل بیماریهای باغی و زراعی

نویسنده : امیرعباس محمدی

مترجم : -

قیمت :

مبانی پرورش دام و طیور

نویسنده : اسلمی نژاد/

مترجم :

قیمت :

مرجع عناصر کمیاب

نویسنده : پیس استوان

مترجم : عابدی جواد

قیمت :

بیماریهای گیاهان روغنی

نویسنده : صدروی مهدی

مترجم : -

قیمت :

زراعت چغندر قند کد142

نویسنده : کوک دا/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

اکولوژی گیاهان زراعی

نویسنده : کوچکی - عوض

مترجم : -

قیمت :

مدلسازی فتوسنتز گیاهان زراعی

نویسنده : نصیری محلاتی مهدی/

مترجم :

قیمت :

کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار

نویسنده : کوچکی - عوض/

مترجم :

قیمت :

بیماریهای گیاهان زینتی وسبزی جالیز

نویسنده : جهان آرا محمد مهدی

مترجم : -

قیمت :

مدیریت و نگهداری گوسفندان داشتی

نویسنده : اسلمی نژاد

مترجم : -

قیمت :

باروری و نازائی در گاوهای شیری

نویسنده : هواردز دیری من/مقیمی - علی

مترجم :

قیمت :

تکنولوژی بذر

نویسنده : کاپلند/سرمدنیا غلامحسین

مترجم :

قیمت :

پرورش بادام گیاهشناسی ،انتخاب پایه وپیوندک ،

نویسنده : علی تهرانی فر/

مترجم :

قیمت :

اصلاح نباتات درکشاورزی پایدار کد151

نویسنده : برت کالوی ام/باقری عبدالرضا

مترجم :

قیمت :

بهره برداری از آبهای شوردر کشاورزی پایدار

نویسنده : هاشمی نیا/

مترجم :

قیمت :

زراعت غلات

نویسنده : استاسکوف نیل سی/راشد محصل محمدحسن

مترجم :

قیمت :

تولیدبذرسبزیجات

نویسنده : محمدتقی ناصری پوریزدی/

مترجم :

قیمت :