انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

فوزاریوم بیولوژی اکولوژی و تاکسونومی

نویسنده : صارمی حسین

مترجم : -

قیمت :

تناوب گیاهان زراعی

نویسنده : آینه بند امیر

مترجم : -

قیمت :

زراعت سیب زمینی

نویسنده : بیوکما

مترجم : رضایی عبدالمجید

قیمت :

اصول اصلاح نباتات

نویسنده : فارسی محمد/

مترجم :

قیمت :

طرح و تحلیل آزمایشهای کشاورزی 67

نویسنده : بزرگ نیا /

مترجم :

قیمت :

راهنمای تحمل گیاهان به شوری

نویسنده :

مترجم :

قیمت :

مبانی پرورش دام و طیور

نویسنده : اسلمی نژاد/

مترجم :

قیمت :

مبانی اصلاح نباتات

نویسنده : فارسی محمد/

مترجم :

قیمت :

فیزیولوژی علفکشها

نویسنده : زند اسکندر/

مترجم :

قیمت :

فیزیولوژی علف کشها

نویسنده : زند اسکندر/

مترجم :

قیمت :

کنترل بیماریهای باغی و زراعی

نویسنده : امیرعباس محمدی

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی گیاهان زراعی

نویسنده : کوچکی - عوض

مترجم : -

قیمت :

مرجع عناصر کمیاب

نویسنده : پیس استوان

مترجم : عابدی جواد

قیمت :

بیماریهای گیاهان روغنی

نویسنده : صدروی مهدی

مترجم : -

قیمت :

زراعت چغندر قند کد142

نویسنده : کوک دا/کوچکی عوض

مترجم :

قیمت :

بیماریهای گیاهی ناشی از گونه های فوزاریوم

نویسنده : صارمی - حسین/

مترجم :

قیمت :

کشت بافت گیاهی تکنیک ها و آزمایش ها

نویسنده : اسمیت - رابرتا/باقری - هدایت

مترجم :

قیمت :

مدلسازی فتوسنتز گیاهان زراعی

نویسنده : نصیری محلاتی مهدی/

مترجم :

قیمت :

کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار

نویسنده : کوچکی - عوض/

مترجم :

قیمت :

پرورش بادام گیاهشناسی ،انتخاب پایه وپیوندک ،

نویسنده : علی تهرانی فر/

مترجم :

قیمت :